کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست ایران

سخن روز

متن پیاده شده مصاحبه تلویزیون حزب کمونیست ایران، با رفیق ابراهیم علیزاده، در رابطه با تحولات اخیر در ایران. این متن قدری کوتاه شده است بدون آنکه به محتوای آن لطمه ای بزند.

...