کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بهرام رحمانی