کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

پرچم مبارزه ستمدیدگان در متروپل آبادان برافراشته است  

ریزش ساختمان متروپل آبادان ‌تصویر شرایط اقتصاد ورشکسته را هر چه عریان تر به نمایش گذاشت، نوکیسه گان قدرت که در عرض چند سال به ابرقدرت تبدیل می شوند و به خاطر وابستگی به دستگاه حاکم هیچگاه جوابگوی فساد و غارت جان و مال مردم نیستند امروز با مشکل جدی روبرو شدند. این نوکیسه گان وابسته به قدرت با خریدن تمامی ارکان تصمیم گیری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی جامعه زندگی بسیاری را از هم می پاشند. قربانی این جنایت کارگران و زحمتکشان هستند. مردم آبادان جایی که روزگاری با نامش شناخته می شد امروز تبدیل شده به صحنه جنگ. جنگی که مردمی با دست خالی در مقابل نیروی سرکوبگر تا دندان مسلح قرار گرفته اند. همانند شرایط جنگ ایران وعراق مردم شهرهای منطقه یک صدا با هم در کنار مردم آبادان همه با هم به ستم نه می گویند ودر مقابل نیروهای مسلح ایستاده اند. مردم آبادان با سنت مبارزاتی یکصد ساله خود که در مقابل سیاست انگلیس ایستادند امروز نیز در مقابل همان روند استعماری ایستاده اند. مردم آبادان هشدار می دهند و می گویند مواظب شعارهای انحرافی باشید که این شعار خود حکومتیان است. مردم آبادان می گویند تا حق خود نگیریم آرام نمی نشینیم. مردم آبادان اگر در سال ۵۷ لوله های نفت را بستند، امروز لوله های تفنگ سرکوبگران را می بندند وفصل جدیدی در مبارزات جاری را باز کرده اند و نخواهند گذاشت که ستمگر بدون جواب بماند. مردم آبادان ماجرای سینما رکس را بخاطر دارند و می دانند چه کسانی درها را بستند و چه کسانی امروز ساختمان نیمه تمام را بر سر زحمتکشان خراب کردند. این مردم تاریخ خود را دارند و با تمامی امکانات محدودشان مبارزه را ادامه می دهند و مردم جنوب با حمایتشان از مبارزه مردم آبادان نشان می دهند همانطور که ارتش عراق را بیرون کردند این نیروی سرکوبگر را نیز دسته جمعی به چالش می کشند. امروز سرتاسر ایران آبادان است ومردم در این همیاری راه صعود به زندگی بهتر را پیش گرفته اند و با اتحاد و در کنار هم به هم نیرو می دهند و این سد سرکوب نیز فرو خواهد ریخت. تاریخ گواه قدرت مردم است وزوال ستمگران.

شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

کانون مدافعان حقوق کارگر

پست های مرتبط این دسته

دفاع از حق زنده ماندن علیرضا ثقفی وظیفه همه ما است

komalah

 به آزار و اذیت خانواده های دادخواه پایان دهید!

komalah

تخریب تشکلات کارگری با جستجو در فضای مجازی در جهت چه مقاصدی است؟ نگاهی به تجسس های سایت داوطلب

komalah

اعتراض سندیکاهای کارگری اسپانیا به سرکوب کارگران و معلمان در ایران

komalah

علت مرگ اصغر فیروزی باید روشن شود

komalah

در سوگ اصغر فیروزی یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق کارگر 

komalah