کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی ۱۰ نفر از رانندگان بازداشت شده خطوط بی آرتی شرکت واحد

روز چهارشنبه چهارم خرداد ده نفر از رانندگان خطوط بی آرتی که در اعتصاب روزهای ۲۶و ۲۷ اردیبهشت ماه دراعتراض به عدم افزایش دستمزد  دستگیر شده بودند با قرار کفالت دویست میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند.

در اعتصاب رانندگان شرکت واحد حدود سی نفر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که در طی ده روز گذشته به مرور همگی آزاد شدند به جز وحید فریدونی که با توجه به اینکه برای ایشان قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی صادر شده اما همچنان در زندان اوین میباشند. اسامی رانندگانی که روز گذشته از زندان آزاد شده اند به شرح زیر میباشد: محسن قرایی، حامداصغری، علی صمع خانی، جواد صادقی، محمدعلی عبادداری، علی اصغر ابشناس، محسن کبیری دور، احدصالح پور، فریبرز سجادپور و ابراهیم گورانی