کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در دفاع از آموزش زبان مادری و دفاع از زارا محمدی

آموزش و پرورش به زبان مادری ابتدایی ترین و بدیهی ترین حق هر انسانی در هر گوشه ای از جهان است.  بخش وسیعی از مردم جهان نه تنها از این حقوق انسانی برخوردار هستند ، بلکه مخالفت با این حق و نقض آموزش به زبان مادری  از سوی حکومت های  مستبد و مرتجعی چون جمهوری اسلامی برایشان قابل تصور نیست. در ایران که کشوری چند زبانی است ، حق آموزش به زبان مادری برای ملیونها دانش آموز کرد، ترک ، عرب ،  بلوچ ، لر و غیره به شیوه ای برنامه ریزی شده و سیستماتیک نقض می شود.جمهوری اسلامی ایران با پایمال کردن حقوق ملیونها نفر که زبان مادری آنها زبان فارسی نیست  ، نه تنها آموزش به زبان مادری را ممنوع کرده ، بلکه فعالین اجتماعی ، فرهنگی و زبانی را با زندان و شکنجه روبرو کرده است. آموزش به زبان مادری ، صحبت به زبان مادری در ادارات دولتی و در محیط کار ، حضور در میدیا و رسانه ها به زبان مادری، حق بی چون و چرای هر انسانی است. در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی حقوق ملی و زبانی مردمی که زبان مادری آنها فارسی نیست به شیوه سیستماتیکی نقض و پایمال می شود .

در ایران ، حکومت اسلامی نه تنها زبان مادری و حق تحصیل به آن را نپذیرفته است،  بلکه با امنیتی کردن  آموزش به  زبان مادری ، آگاهانه و با برنامه در تلاش است هویت زبانی و فرهنگی مردم را با انکار و سرکوب، با زور و فشار به شیعه گری و فارس زبان بودن اجباری سوق دهد.

در حکومت اسلامی، مردم حق انتخاب و اختیاری ندارند و همه چیز اجباری و به ضرب تهدید ، زندان و شکنجه تحمیل می شود . زبان اجباری ، حجاب اجباری ، نماز و روزه اجباری ، رعایت اجباری قوانین اسلامی ، نام گذاری اجباری ، رای دادن اجباری، با اتکا بە زور سرنیزە بخشی از قوانین جاری در این کشور است.
صدها سال است کارشناسان حوزه زبان بر این باورند که آموزش و تحصیل به زبان مادری عامل جدی در شکوفایی ذهنی و یادگیری کودکان است و به رسمیت نشناختن این حق باعث صدمات و مشکلات بسیاری در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی و رشد ذهنی کودکان است .تحقیقات جامعه شناسانه در حوزه آموزش و پرورش در ایران نشان داده است که میزان ترک تحصیل ، عدم موفقیت در مناطقی از ایران که زبان مردم آن فارسی نیست، بالاتر بوده و شادی و رضایت کودکان و محصلین بسیار پایین تر است.

امروز در بخش بزرگی از جهان، حق آموزش به زبان مادری به رسمیت شناخته شده و در مقیاس میلیاردی از این حقوق استفاده می کنند ، کشور پر جمعیتی چون هندوستان تنها یک نمونه آن است که در آن دهها زبان رسمی وجود دارد و آموزش به همه آن زبان‌ها در جریان است .

کشورهای بسیاری در جهان وجود دارند که دو یا سه زبان برسمیت شناخته شده نه تنها  در امور آموزش و پرورش سازمان داده شده است ، بلکه زبان اداری ، رسانه ای و قانونی همان زبان مادری است که اعضای خانواده در خانه به آن زبان صحبت می کنند ، نمونه های برجسته آن  کشورهای هند ، سویس ، کانادا و اسپانیا است.

علاوه بر آنکه آموزش به زبان مادری یک حق اولیه و انسانی هر فردی در جهان است ، پیشرفت و توسعه جامعه هم درگرو شکوفایی  تمامی استعدادها و توان‌های مردم آن جامعه است ، که آموزش به زبان مادری یک رکن اساسی و مهم آن است .

تنوع زبانی و فرهنگی عامل و فاکتوری در غنای فرهنگی و پتانسیلی برای رشد و توسعه است . انکار حقوق ملی و برسمیت نشناختن حق آموزش و پرورش به زبان مادری ، نقض حقوق انسانی ملیونها نفر از شهروندان ایران است که زبان مادری آنها زبان فارسی نیست .مردم آزاد هستند که با زبان مادری خود صحبت کنند ، نامهای دلخواه خود را برای کودکان و برای اماکن شخصی و تجاری ، برای خیابان‌ها  و اماکن عمومی انتخاب کنند و زبان اجباری و مذهب اجباری نقض حقوق اولیه و انسانی مردم است.

حکومت اسلامی که جز زبان سرکوب ، زندان و شکنجه شیوه برخورد دیگری را نمی شناسد ، با پرونده سازی و دروغ پراکنی این فعالین فرهنگی را تحت فشار و تهدید قرار داده که تازه ترین نمونه آن زندانی کردن زارا محمدی ، چهره شاخص فعالیت فرهنگی و آموزشی در کردستان است .زارا محمدی فعال حقوق اولیه و انسانی مردم کردستان، یعنی حق تحصیل به زبان مادری است .زارا با همفکران و همکارانش علاوه بر تدریس زبان کردی ، به یاری زلزله زدگان ، در نقاط دور و نزدیک شتافته اند و جرم او احساس مسئولیت در مقابل مردم ستم دیده کردستان است .زارا از حمایت وسیع مردم کردستان و همه فعالین سیاسی و اجتماعی برخوردار است . دفاع از زارا محمدی و مبارزه برای  لغو حکم زندان او وظیفه هر انسان شریف و آزاده ای است . جمهوری سرکوبگر اسلامی میتواند جسم زرا و صدها زارای دیگر را در پشت میلەهای آهن و استبداد بە بند بکشد ، اما هرگز قادر بە بند کشیدن افکار و اندیشە رهایی بخش آنان نخواهد بود و ندای حق طلبانە و فریادهای برابری خواهانە آنان سقف و دیوار سانسور و سرکوب را خواهد شکافت و پرواز خواهد کرد . ما صدور حکم و زندانی کردن و پرونده سازی علیه زارا محمدی و دیگر فعالین عرصەهای مختلف مبارزات اجتماعی را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی هستیم.

کمیته مرکزی کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بیستم دیماه 1400