کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

پلنوم نهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران برگزار شد

پلنوم نهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران منتخب کنگره دوازدهم صبح روز شنبه ۱۱مرداد ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱اوت۲۰۲۰ با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به نشانه گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم کار خود را آغاز کرد. در این پلنوم اعضای کمیته مرکزی کومه له نیز به عنوان ناظر شرکت داشتند. بخش اول مباحث این نشست به گزارش سیاسی کمیته اجرایی و بحث پیرامون آن و سپس گزارش تشکیلاتی کمیته ها و ارگانهای مختلف تشکیلاتی حزب به پلنوم و بررسی این گزارش ها اختصاص یافت. تحلیل مهمترین روندهای جاری در جهان و منطقه و ارزیابی از اوضاع سیاسی ایراناز محورهای اصلی گزارش سیاسی کمیته اجرائی حزب به نشست کمیته مرکزی بودند.

در گزارش سیاسی کمیته اجرایی به تشدید زمینه های مادی وعینی عصیان و شورش علیه نظام سرمایه داری به عنوان خصلت نمانی جهان کنونی تأکید شد. واکنش توده های مردم به قتل جورج فلوید به دست پلیس بازتاب تشدید این زمینه های عینی و نمونه بارز این روحیه شورش گری است. این جنبش فراتر از قربانیان مستقیم نژاد پرستی رفت، بیش از هشت صد شهر از ایالات آمریکا و شهرهایی در بیش از هفتادکشور جهان را در بر گرفت. این شورش با ابعادی که پیدا کرد تنها عصیانگری علیه نژادپرستی پلیس نبود، بلکه علیه نابربری های اقتصادی، اجتماعی و درماندگی دولت ها بویژه در آمریکا در مقابله با همه گیری بحران کرونا بود که بیشترین قربانیان را در میان اقشار پایین جامعه گرفته است.شیوع و همه گیر شدن بحران کرونا در سطح جهان شکاف های موجود در نظام سرمایه داری را برجسته تر نشان داد. درست است که فاکتور سن وسال و سلامتی افراد در میزان تلفات نقش قابل توجهی دارند، اما رنگ پوست و موقعیت اجتماعی انسانها نقش تعیین کننده تر دارند در اینکه چه کسانی بیشتر می میرند و چه افرادی شانس زنده ماندن بیشتری دارند. در حالی که همه گیری کرونا هر روزه جان هزاران نفر را می گیرد، رکود اقتصادی در نیمه اول سال جاری میزان تولید رادر اکثر اقتصادهای جهان به میزانیک چهارم کاهش داده است. بر اساسپیش بینیهاامسال بیش از ۱۷۰ کشور رشد درآمد سرانه منفی را تجربه خواهند کرد. تقریبا نیمی از کشورها در جهان از صندوق بین المللی پول در خواست کمک های مالیکرده اند. سازمان بین المللی کارمعتقد است که از دست رفتن ساعت کار در جهان معادل ۳۰۵ میلیون شغل تمام وقت خواهد بود. فقط در آمریکا آمار بیکاران به مرز۴۰ میلیون نفر رسیده است.بیش از ۴۰۰ میلیون شرکت در بخش هایمختلف از جمله تولید، خرده فروشی، رستوران ها و هتل ها در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. از طرف دیگر جنگل زدایی و تخریب و ویران کردن زیستگاههای حیات وحش، و نقل مکان جانوران به مناطق جدید به همراه شکار و تجارت، احتمال انتقال بیماریهای ویروسی از جانوران به جامعه انسانی را افزایش داده است”. در دوره پیش رو  در هم تنیده شدن بحران همه گیری کرونا با  رکود اقتصاد سرمایه داری و بحران های زیست محیطی بستر اعتراضات ضد سرمایه داری را شکل می دهند.

در هم تنیده شدن این بحران ها نظام سیاسی جهانی را بیشتر بر هم می زند و رقابت در بین قدرتها و بلوک های سرمایه داری برای گسترش مناطق نفوذ را باز همتشدید می کند. جنگ تجاری در بین بلوک های قدرت سرمایه داری نشانه بارز همین واقعیت است. رقابت و جنگ تجاری آمریکا و چین و دیگر بلوک های رقیب وارد مرحله تازه ای می شود.در واقع ، بر بسترتعمیق تضاد ساختاری بین سرمایه و کار، همراه با تشدید سیاست نژادپرستانه و سایر اشکال ستمگرینظام سرمایه داری و تشدید رقابت بین دولت ها بر سر ایجاد مطلوب ترین شرایطجهت سودآوری،زمینه های عینی برای گسترش جنبش های کارگری و اعتراضی علیه سرمایه داریبیشتر فراهم می شود. صدها میلیون نفر تحت این شرایط به نبرد با سیستم کشانده می‎شوند.مبارزه ضد سرمایه داری بیش از پیش مقبولیت اجتماعی کسب می کند. با گسترش این اعتراضاتضرورت شکل دادن به جریان سیاسی رادیکالبا استراتژی سرنگونی سرمایه داریبه مانند یک امر حیاتی پیش روی این جنبش ها قرار می گیرد.

گزارش کمیته اجرایی در مورد اوضاع سیاسی ایران تأکید کرد، اگرچه بحران کرونا در ایران جنبش های اعتراضی در جامعه را تحت تأثیر قرار داده و مانع گسترش دامنه ی آن شد، اما این دوره بطور اجتناب ناپذیر، کوتاه و موقتی خواهد بود. تداوم بی وقفه اعتصابات و اعتراضات کارگری، اعتراضات مردم در بهبهان و شیراز و چند شهر دیگر در نیمه دوم تیر ماه نشان داد که آن زمینه های عینی که موجبات خیزش آبان را فراهم آوردند، همچنان به قوت خود باقی هستند و تشدید هم شده اند. از آنجا که مقابله با بحران کرونا خود به عرصه نمایش درماندگی جمهوری اسلامی تبدیل شده و سیاست های ضد انسانی و اعلام قرنطینه بدون تأمینمعیشت و ابعاد فقر و فلاکتی که به کارگران و اقشار محروم جامعه تحمیل کرد، خشم و انزجار مردم از موجودیت جمهوری اسلامی را عمیق تر نموده است. ابتکار عمل توده ای در شکل دادن به ستادها، نهادها و کمیته های امداد رسانی و حمایت از پزشکان و پرستاران نشانه قدرت همبستگی مردم و عزم و اراده آنها برای به زیر کشیدن این حکومت است. از اینرو دوره پسا کرونا دوره گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای خواهد بود. دوره ای که جامعه به یک موقعیت انقلابی نزدیک می شود.  در چنین دوره ای یکی از وظایف اصلی ما رواج دادن تصویری کامل از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است.لازم است توقعات توده های مردم از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را چنان ارتقا داد که هیچ کدام از بخشهای اپوزیسیون بورژوایی نتوانند با جابجایی و نقل و انتقال قدرت از بالا انقلاب را عقیم بگذارند.

در پلنوم تأکید شد در شرایطی که جامعه به سوی یک دوره انقلابی می رود، برای تضمین پیروزی کارگران در یک موقعیت انقلابی ضرورت دارد که از هم اکنون و در دل جنبش مطالباتی کارگران و ضمن پاسخگویی به نیازهای عملی جنبش جاری آنان ملزومات این پیروزی را بوجود آورد. لازم است طبقه کارگر و زحمتکشان این جامعه به لحاظ آگاهی و سازمانیابی این آمادگی را کسب کنند که در نقش نیروی مدعی کسب قدرت سیاسی ظاهر شوند. کارگران با تجربه و آگاهی خود دریابند که راه پایان دادن به این همه محرومیت سیاسی و اقتصادی نه در چهارچوب مناسبات سرمایه داری حاکم، بلکه از مسیر یک قیام انقلابی علیه نظم موجود می گذرد.پیشروی کارگران در مبارزه و سازمانیابی آنان در شوراها و سازمانهای مستقل کارگری در جریان اعتصابات و اعتراضاتِ رو به گسترش جاری و اتحاد آن با جنبش های اجتماعی و اعتراضی پیشرو با افق سوسیالیستی است که می تواند سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و مناسبات طبقاتی حاکم را تضمین کند و افق رهایی از کلیه مصائبِ نظام سرمایه داری را به روی جامعه بگشاید. در پرتو این نگرش به پروسه تأمین ملزومات پیروزی بر دشمن است که تداوم اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای اهمیت حیاتی پیدا می کنند. اعتصاب و مبارزات کارگران هفت تپه، مبارزات جاری کارگران در رشته های مختلف، خیزش های شهری، مبارزه علیه موج احکام اعدام زندانیان سیاسی و … نه تنها می توانند فضای مبارزه را زنده نگاه دارند و با تحمیل خواسته های عاجل خود از خطر فلاکت اقتصادی و تشدید فضای پلیسی بکاهند، بلکه از این زوایه که جنبش کارگری و توده ای را در موقعیت مناسب تری برای غلبه بر ضعف سازمانیابی صفوف خود و دستیابی به یک افق روشن در مبارزه قرار می دهد از اهمیت استراتژیک برخوردار هستند.

در ادامه گزارش مربوط به اوضاع جهانی و ایران، اوضاع سیاسی کشورهای منطقه نیز مورد بحث قرار گرفت و تأکید شد که تحولات سیاسی در این بخش از جهان نیز متأثر از بحرانهای نظام سرمایه داری جهانی است که به رقابت و کشمکش میان قدرتهای سرمایه داری و دولتهای بحران زده منطقه از جمله ترکیه، جمهوری اسلامی، مصر و عربستان دامن زده است. تلاش آمریکا در به صحنه آوردن مجدد طالبان در افغانستان، برخورد ضد انسانی جمهوری اسلامی به پناهندگان افغانستانی، اوضاع به شدت بحرانی و بی ثبات سیاسی، نظامی و اجتماعی در کشورهای خاورمیانه بر اثر دخالت قدرتهای امپریالیستی و دولتهای منطقه، عواملی هستند که بحران اقتصادی و سیاسی در این کشورها را تشدید نموده است. در این میان آنچه روشن است نقش و موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان پایگاه حکومتی اسلام سیاسی در کانونهای بحرانیمنطقه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن تضعیف شده است.دخالتها و جنگ افروزیهای قدرتهای سرمایه داری جهانی و دولتهای منطقه بر متن بحران های اقتصادی و سیاسی موجب افزایش نا امنی و بی ثباتی، تحمیل بیکاری و فقر و گرسنگی دهها میلیون نفر دیگر از کارگران و مردم تهیدست کشورهای منطقه شده است. آنچه در سطور بالا آمد فقط خلاصه ای از مباحثی این پلنوم بود، تلاش خواهد شد در فرصت های دیگر از طریق مصاحبه و .. مشروح مباحث این نشست به اطلاع برسد.

در بخش گزارش تشکیلاتی، گزارش فعالیت های کمیته تشکیلات داخل، تشکیلات خارج از کشور حزب، شبکه تلویزیون و رادیو حزب، دفتر روابط بین المللی و نشریه جهان امروز به نشست کمیته مرکزی ارائه داده شدند.در این بخش کمیته اجرائی حزب در گزارش خود ضمن اشاره به تعمیق بحران درونی حزب تأکید کرد، این بحران اکنون کل سوخت و ساز و عرصه های مختلف فعالیت حزب را تحت تأثیر قرار داده است. در این زمینه به مناسبت های مختلف تبیین از این بحران و راه حل برون رفت از آن به بحث گذاشته شده و زمان آن رسیده که این بحث ها در سطح علنی مطرح شده و مورد قضاوت قرار بگیرند.

نشست کمیته مرکزی در مبحث مربوط به تقسیم کار و آرایش درونی کمیته مرکزی، کمیته ها و ارگان های مختلف تشکیلاتی را ترمیم و یا در جای خود ابقاء نمود. پلنوم در بخش پایانی کار خود، بمنظور هدایت فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی حزب در فاصله دو پلنوم، از میان رفقای کمیته مرکزی حزب که در لیست کاندیداها قرار گرفته بودند کمیته اجرائی مرکب از هفت تن رفقا: هلمت احمدیان، خسرو بوکانی، رئوف پرستار، نصرت تیمورزاده، حسن شمسی، محمود قهرمانی و صلاح مازوجی را انتخاب نمود.

کمیته اجرائی حزب کمونیست ایران

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

۵ اوت ۲۰۲۰