کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە کمیتە تشکیلات کومەلە درشهرهای کردستان ( تکش)

اخیرا اطلاعیەای با نام “کمیتە تشکیلات شهرها ی کردستان ” در فضای مجازی انتشار یافتە است. ما چنین اقدامی را گام دیگری در راستای فاصلە گرفتن از کومەلە و پیشبرد پروژە انشعابگرانه از سوی سازماندهندگان آن میدانیم.بە اطلاع میرساند کە ارتباط با فعالین کومەلە در شهرهای کردستان بە روال تا کنونی از کانال های معتبر و شناختە شدە تشکیلاتی بە پیش خواهد رفت. آدرس و شمارەهای اعلام شدە در این اطلاعیه کذائی از سوی کمیتە تکش فاقد اعتبار است . در اینجا یک بار دیگر شمارە تلفن و ادرس ایمایل کمیتە شهرهای کردستان را بە اطلاع عموم ، بویژە فعالین و دوستداران کومەلە در داخل کشور می رسانیم.
کمیتە تشکیلات کومەلە در شهرهای کردستان( تکش)
٢٩ اکتبر ٢٠٢١

 

پست های مرتبط این دسته

اطلاعیە حزب کمونیست ایران در ضرورت پیوند خوردن جنبش علیه گرانی با جنبشهای های اجتماعی جاری

komalah

در پاسخ به نامه سر گشاده جریان انشعابی از حزب کمونیست ایران!

komalah

نامه سرگشاده به: رفقای روند سوسیالیستی کومەلە!

komalah

اطلاعیه دبیر خانه کمیته مرکزی کومەله درباره دستگیری های شهرستان بانه

komalah

بیانیه مشترک “کمیته موقت رهبری حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزی کومه له و کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران

komalah

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در محکوم کردن تجاوز ارتش ترکیه به اقلیم کردستان

komalah