کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه حزب کمونیست ایران به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

در آستانه روز جهانی زن هستیم. فرارسیدن این روز بزرگ تاریخی را به همه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب شادباش می گوئیم. یاد و خاطره جانبازیهای زنان و دختران آزاده ای را گرامی می داریم که در انقلاب پر شکوه «ژینا» چون ستاره درخشیدند و روشنی بخش راه انقلاب دوران ساز آتی شدند.

از تصویب روز ٨مارس بعنوان روز جهانی زن روزی که توسط کمونیست انقلابی کلارازتکین، به عنوان روز زن کارگر پیشنهاد شد و با تلاش سوسیالیستها به یک روز جهانی تبدیل شد، تاکنون ۱۱۱ سال میگذرد. در طول این سالها، زنان آزادیخواە، با همراهی مردان مبارز و برابری طلب، حقوق و مطالبات جهانی زیادی را با فداکاری، جانبازی و قربانی دادن فراوان بە دست آوردە و جنبش زنان را در مسیر رهائی چندین گام بە جلو سوق دادە اند.

امسال در شرایطی ٨ مارس روز جهانی زن و روز نبرد برای رهایی زن را گرامی میداریم کە بر متن یک بحران جهانگیر اقتصادی که بار فقر ناشی از آن بیش از همه بر دوش زنان سنگینی می کند، جنگ ویرانگر در اوکراین و کشتار مردم بیدفاع غزه، بویژه زنان و کودکان توسط ارتش نژاد پرست اسرائیل نیز همچنان ادامه دارد.  زنان در جنگ ها و در بحرانها همواره همچون امروز بیشتر از مردان در معرض مصائب و زیانهای وحشتناک آن قرار داشته اند، در این حال زنان مبارز و پیشرو همواره از پیشگامان اعتراض بە جنگ، نوید دهندەگان صلح و آشتی و پیام آوران آزادی و امنیت در جهان و در روزهای سخت بودەاند.

ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بعنوان نمود بارز حکومتی دینی مدافع نظام طبقاتی سرمایەداری، از همان ابتدا یکی از پایه های اقتدار خود را بر سلب حقوق انسانی زنان قرار داد. نخستین ابراز وجود سیاسی خمینی در سال ۱۳۴۲ بر علیه زنان و حقوق ابتدائی بود در آن دوره کسب کرده بودند، موضعی که در نخستین روزهای پس از به قدرت رسیدن در اسفند ۱۳۵۷بر آن تاکید کرد و آنرا عملی نمود. از آن زمان رژیم اسلامی دو بازوی مذهب و مردسالاری را با تمام قوا علیە زنان به کار گرفت. بیرحمانه ترین اشکال خشونت و تحقیر علیه زنان در رژیم اسلامی قانونی شدند. تحمیل حجاب اجباری به عنوان نماد اسارت زن، کودک همسری، ترویج تن فروشی تحت عنوان صیغه، گذشت قانونی نسبت به قتل زنان به بهانه های ناموسی، محروم کردن زنان از حق سرپرستی فرزندان، سلب حق قضاوت از زنان، سلب حق مسافرت بدون اجازه مردان، قانونی شدن حقوق دو زن برابر یک مرد، تنها بخشی از قوانین ضد زن در رژیم اسلامی هستند.

اما بە وسعت ابعاد توحش و سرکوبگری جمهوری اسلامی علیە زنان، مقاومت و نبرد زنان طی ۴۵ سال گذشته در جامعە، محیط کار ، بدون وقفه در جریان بوده است که جنبش انقلابی (زن، زندگی، آزادی)، نقطه اوج آن بود انقلاب «ژینا» نشان داد کە زن نە تنها “ضعیفە و جنس دوم” نیست، بلکە توانا، آگاه ،جسور، فداکار و بیشترین شایستگی ادارە جهان عاری از جنگ، کشتار و آکندە از صلح، انسان دوستی و محبت را دارد. بیهوده  نبود که روسری ها سوزانده می شدند، زنان در صفوف اول تظاهرات بودند، به جای خطابه آخوندهای مذهبی، سرودهای انقلابی و اشعار انقلابی بر سر مزارها خوانده می شدند و بیانیه های نوید بخش بر علیه عوامل تبعیض و استثمار زنان، یعنی مذهب، مردسالاری و سرمایه داری نوشته و پخش می شد.

کم نیستند زنان تسلیم ناپذیری کە در سیاە چالهای اسلامی رزمیدند، تسلیم نشدند و جان عزیزشان را در راە  آرمانهای والایشان فدا نمودند. کم نیستند زنان رزمندەای کە تمام تابو های آن دوره را شکستند و در مقاومت و نبرد مسلحانە و سربلند کردستان در برابر هجوم لشکریان حکومت اسلامی قهرمانانە جنگیدند، جانباختند و بە اسطورە هزاران زن و دختر انقلابی تبدیل شدند و نامشان نسل ها باقی خواهد ماند. کم نیستند زنان و دختران یاغی از ستم و استبداد کە چادر و حجاب اجباری اسلامی، این سمبل توحش و بربریت مردسالاری دینی را در میادین و چهارراەها به آتش کشیدند  و ندای برابری و انسانیت سر دادند. کم نیستند زنان و دخترانی کە در اعتراضات و مبارزات حق طلبانە روزمره کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، و مالباختەگان بە خیابانها آمدند و خواست آزادی و برابری سر دادند، سینەاشان را در برابر سرکوبگران بی رحم سپر نمودند و لرزە بر تن فرسودە حکومت اسلامی در ایران انداختند.

در ایران تحت سلطە و سرکوب جمهوری اسلامی، روز ٨ مارس روز جهانی زن، رسمیت قانونی ندارد. ضدیت جمهوری اسلامی با این روز از ضدیت این حکومت با زنان و هرگونە جنبش برابری طلبی ناشی می شود. ٨ مارس امسال می تواند روز طرح خواست ها و مطالبات زنان، روز فریاد برابری زن و مرد، روز اعتراض علیە خشونت علیه زنان در جامعە متحول و در حال تغییر ایران باشد. مطالبات و خواست های زنان، خواست و مطالبات طبقە کارگر و بخش آگاە، مترقی و برابری طلب جامعە است.

حزب کمونیست ایران ضمن گرامیداشت روز جهان زن، همە زنان و مردان آگاە و برابری طلب را برای برگزاری تجمعات اعتراضی علیە ستم و سرکوب بر زنان و سیاست های ضدانسانی جمهوری اسلامی در این روز فرا می خواند.

حزب کمونیست ایران

مارس ۲۰۲۴

اسفند ۱۴۰۲