کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گسترش کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در میان زندانیان

هشت زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در واحد سه زندان قزلحصار روز سه شنبه 15 خردادماه با اعلام اعتصاب غذا به کارزار «نه به اعدام» پیوستند.

بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران،کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” از تاریخ نهم بهمن ماه 1402 تاکنون نوزده اعتصاب غذا در اعتراض به اعدام‌های گسترده را از زندان قزلحصار آغاز کرده و تا این تاریخ بدون وقفه هر سه‌شنبه ادامه داشته است.هم اکنون علاوه بر هشت زندانی عقیدتی سیاسی،زندانیان از زندان‌های اوین،قزلحصار،مرکزی کرج،مرکزی خرم آباد،نقده،سقز، مشهد و… در این اعتراض جمعی شرکت کردند.از نظر زندانیان سیاسی اعتصاب کننده،اعدام زندانیان سیاسی مقدمه اجرای اعدام‌های بیشتر در میان زندانیان عادی و اعدام زندانیان عادی وسیله‌ای برای سرکوب و ارعاب همه اقشار جامعه و لاپوشانی اعدام های سیاسی است.