کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گسترش اعتصاب غذای زندانیان زندان‌های مختلف

روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند،ششمین هفته‌ای بود که زندانیان در زندان‌های مختلف این روز را در اعتصاب غذا به سر بردند.

این اعتصاب غذا از شش هفته پیش و توسط زندانیان سیاسی تبعید شده به زندان قزلحصار در اعتراض به اجرای مداوم احکام اعدام هم در مورد زندانیان سیاسی و هم به ویژه در مورد زندانیان متهم به جرائم عادی و  در همبستگی با اعتصاب زندانیان موسوم به «زندانیان عادی»ای که زیر حکم اعدام قرار دارند،آغاز شد.زندانیان سیاسی آغازگر این اعتصاب اعلام کردند هر سه‌شنبه همراه با زندانیان عادی زیر حکم اعدام دست به اعتصاب خواهند زد و از عموم مردم ایران خواستند صدای هم‌بندی‌هایشان و خانواده‌ی آنان باشند.این اعتصاب در هفته‌های بعد به چندین زندان دیگر گسترش یافت و روز سه شنبه این هفته،زندانیان در زندان‌های  قزلحصار، ندامتگاه کرج، بند زنان و بندهای ۴ و ۸ زندان اوین، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان سقز و زندان خرم‌آباد در اعتصاب به سر بردند.