کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

گسترش اعتراضات زنان در افغانستان

روز شنبه 25 دیماه، «جنبش تغییر» متشکل از زنان معترض علیه طالبان در کابل اعلام موجودیت کرد و اعلام کردند که خواستار تغییر وضعیت کنونی و تأمین آزادی برای مردم است.

زنان عضو این جنبش در گردهمایی‌شان با خوانش قطع‌نامه‌ای، گفتند که افغانستان در حال حاضر در مقطع حساس تاریخی، شکننده و حساس قرار دارد.  همنچنین، بحران مهاجرت‌، قاچاق انسان، ظهور گروه‌های تروریستی، فروپاشی ساختارهایی که در بیست سال گذشته ایجاد شده، بی‌کاری و بی‌سرنوشتی شهروندان بیان‌گر بحران انسانی در افغانستان است. گفتنی است، حرکت‌های اعتراضی زنان علیه طالبان و دادخواهی آنان در حال گسترش است.