کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی و راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز روز چهارشنبه 16 فروردین ماه،در اعتراض به شرایط دشوار معیشتی و عدم رسیدگی به مطالباتشان مجددأ دست تجمع زدند.

در تداوم تجمعات اعتراضی، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز بار دیگر با برپایی تجمعی در مقابل اداره کل تامین اجتماعی خوزستان نسبت به سطح نازل دستمزدها، فقر، تورم، گرانی و بی توجهی مقامات به سایر مطالبات معیشتی و حقوقی اعتراض کردند.آنها با سردادن شعارهای  اعتراضی و در دست  داشتن پلاکاردهایی  خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.