کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

روز یکشنبه 25 تیرماه،بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، ساری، رشت، کرمان و چند شهر دیگر با تجمع مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهرهای نامبرده و با سردادن شعارهای اعتراضی و همچنین در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.خواسته های این معترضان،افزایش حقوق و مزایا، اجرای طرح همسان سازی و تامین بیمه درمانی خود و خانواده هایشان بوده است.بازنشستگان مهم‌ترین مطالبه‌ی خود را افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی خط فقر و هزینه‌های زندگی می‌دانند.