کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان کشوری در چند شهر ایران

روز سه شنبه 17 بهمن ماه 1402، بازنشستگان کشوری طبق روال هر هفته در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی مقابل صندوق بازنشستگی تجمع کردند.

برطبق گزراشها، بازنشستگان کشوری در شهرهای کرمانشاه، یزد و اهواز در اعتراض به مشکلات معیشتی مقابل صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کرده اند. بازنشستگان کشوری خواهان عملی شدن لایحه همسانسازی، افزایش میزان حقوق بازنشستگی، بیمه تکمیلی و عملی شدن وعده های دولت برای بهبود وضعیت معیشت بازنستگان می باشند.