کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان صنعت نفت اصفهان

روز شنبه ۲۳ بهمن ماه، شماری از بازنشستگان صنعت نفت اصفهان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی صنعت نفت واقع در خیابان میرداماد این شهر، دست به تجمع زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، تجمع کنندگان مطالبات خود را در ۳۰ بند صورتجلسه کرده و توسط نماینده خود به دفتر وزیر نفت ارسال کرده اند. آنها اعلام کرده اند در صورت عدم تحقق مطالباتشان دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah