کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان صنایع مخابرات راه دور شیراز

کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز روز سه شنبه 30 فروردین ماه با خواست بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم، حدود ۱۳۰۰ کارگر، بازنشسته این شرکت شده‌اند که بیش از ۳۵ میلیارد تومان طلبکار هستند. این طلب مربوط به خسارت‌های تاخیر و تادیه است که تاکنون به سبب روشن نشدن راه‌اندازی کارخانه هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. به گفته معرضان با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته هر روز دیرکرد در پرداخت مطالبات این کارگران به معنی بی‌ارزش شدن آن می‌باشد.