کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

روز یکشنبه 19 شهریورماه،شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، شوش، شوشتر، دزفول، کرمانشاه و اهواز مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.