کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز

روز چهارشنبه ۳۰ فروردین، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان در مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی این استان واقع در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این اعتراض که با سر دادن شعارهایی اعتراضی همراه بود، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات  بازنشستگان صورت گرفت. آنها نسبت به نسبت به سطح نازل دستمزدها، فقر، تورم، گرانی و بی توجهی مقامات به سایر مطالبات معیشتی و حقوقیشان اعتراض دارند.