کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی

در روز جهانی کارگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی همزمان با اعتصاب سراسری معلمان، در شهرهای مختلف کشور دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، بنابر سنت جاری خود، بار دیگر روز یکشنبه یازدهم اردیبشهت‌ماه، در شهرهای مختلف صدای خود را برای گرفتن مطالبات‌شان بلند کردند. تا زمان تهیه گزارش، خبرها حاکی از تجمع بازنشستگان در شهرهای رشت، شیراز، سقز، الیگودرز،  وکرمانشاه، همزمان با اعتراض سراسری معلمان می‌باشد. گفتنی است در برخی از شهرها، بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران تأمین اجتماعی، در تجمعات مشترکی با معلمان شرکت داشته و خواسته‌های خود را پیگیری کردند. از جمله مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران، اجرای طرح همسان‌سازی و افزایش حقوق‌های ماهانه است.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah