کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

روز سه شنبه 1 اسفندماه،، جمعهای وسیعی از بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در استانهای کرمانشاه و خوزستان با برگزاری تجمعات اعتراضی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

طبق گزارشات دریافتی، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری در شهرهای  شوش، اهواز، و کرمانشاه مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند. گفتنی است، بازنشستگان معترض در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.