کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف

بازنشستگان تأمین‌اجتماعی روز یکشنبه 20 خرداد ماه، در چند شهر در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع زدند.

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای  شوش، اهواز، کرمانشاه و تهران مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند. بازنشستگان معترض با برپایی این تجمعات ضمن اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.