کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

گرامی باد یازدهم شهریور ، سالگرد تآسیس حزب کمونیست ایران

 

 

حسن رحمان پناە

امروز جمعە یازدهم شهریورماه ، سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران است. ٣٩ سال قبل در چنین روزی، سازمان و جریانات تشکیل دهندە حزب کمونیست ایران و در رآس آنها ” کومەلە_ سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران ،  و اتحاد مبارزان کمونیست ” بعد از ٢ سال فعالیت فشردە نظری و عملی در صفوف جنبش چپ و کمونیستی ایران ، حزب کمونیست ایران را در کردستان انقلابی و در منطقە آزاد تحت کنترل نیروی پیشمرگ کومەلە، ایجاد نمودند . اعلام موجودیت حزب کمونیست در دل فضای خفقان و سرکوب شدید فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران ،از جملە عقب نشینی جنبش ها اجتماعی و مبارزاتی و بویژە دو سال بعد از ٣٠ خرداد ٦٠ کە جانیان اسلامی بە قلع و قمع سازمانهای چپ ، کمونیست  و انقلابی ، نیروهای مخالف و اپوزسیون رژیم پرداختند، و تصور میکردند میخ استبداد همیشگی را بر تابوت قیام شکست خوردە ١٣٥٧ ایران کوبیدەاند ، اقدامی انقلابی و جوابی مناسب در اتحاد و سازمانیابی بخش مهم جنبش چپ و کمونیستی ایران بود. اعلام موجودیت حزب کمونیست ایران در آن شرایط سخت و استبدادی ، چیزی جز آمادگی آن بخش از کمونیست ها و مبارزین رهایی طبقە کارگر، برای نبرد پیگیر و همە جانبە علیە استبداد مذهبی نظام سرمایەسالار و سازماندهی طبقە کارگر و تودەهای ستمدیدە برای اتحاد ، مقاومت ، تسلیم نشدن و مبارزە در راە انقلاب کارگری و سوسیالیسم نبود.

از ١١ شهریور سال ١٣٦٢ تا کنون ٣٩ سال سپری می شود . در طول ٣٩سال گذشتە ، صدها رزمندە کمونیست و انقلابی ، زن و مرد مبارز و فداکار، در راە آرمانهای این حزب ، سازمان کردستان آن (کومەلە) و تحقق سوسیالیسم ، چە در نبرد مسلحانە در کردستان ، چە در سیاەچالهای قرون وسطایی فاشیسم مذهبی و چە در جنبش انقلابی و مردمی ، بی شائبە فداکاری و جانبازی نمودە و جانباختەاند و یا نقض عضو شدەاند.

اکنون و در سالگرد تآسیس حزب کمونیست ایران ، ضمن استقبال از هر نوع نقد سازندە و پیش برندە جهت رفع نواقص و  کمبودهای حزب کمونیست ، بار دیگر بر ادامە فعالیت ، استحکام سیاسی ، تشکیلاتی ، نظری ، برنامە و جهت گیریهای کمونیستی آن ، و تبدیل این حزب بە حزب کارگران و مبارزین انقلاب سوسیالیستی و ضرورت چنین امری در شرایط پر تحول ایران تاکید می نمائیم. وجود کومەلە بە اعتبار اجتماعی و نیروی تودەای آن  و بعنوان ستون محکم پایداری حزب امکان بی نظیری است کە چپ ایران نسبت بە حزب ما از آن محروم است . در همان حال وجود حزب کمونیست در خدمت بە تقویت کومەلە و تحکیم و گسترش نفوذ اجتماعی و سیاسی آن ضرورت غیرقابل انکار و چشم پوشی است. 

در سالگرد تآسیس حزب کمونیست ایران، ضمن گرامیداشت فداکاری و فعالیت در راە تحقق آرمانهای این حزب ،  صمیمانه ترین درودهای خود را نثار جانباختگان عزیز صفوف  این حزب ، خانواده های مقاوم و گرامی آنان و زندانیان سیاسی می نمایم. در همان حال ، سالروز تشکیل حزب کمونیست ایران را بە همه رفقای انقلابی و کمونیست در صفوف این جریان و همه عزیزانی که بخشی از عمر خود را در تشکیلاتهای مختلف آن صرف نمودەاند و برای تحقق آرمان های والای سوسیالیستی و تحول بخش آن رزمیدە و فداکاری نمودە و می نمایند ، بە کارگران اگاە و رزمندە و بە زندانیان سیاسی و خانوادەهای مقاوم آنان شاد باش میگویم.

 

زندە باد سوسیالیسم 

زندە باد اتحاد بین المللی طبقە کارگر

 

١١ شهریور ١٤٠١ خورشیدی

 

پست های مرتبط این دسته

پیام تبریک سازمان راه کارگر                 

-

کمک‌ به مردم زلزله‌ زده خوی،یک اقدام نیک انسانی و تقویت جنبش انقلابی مردم ایران است!

بهرام رحمانی

جمهوریاسلامی،نیروهایسرکوبگرخودرابهجانمردمآسیب‌دیدهاززلزلهخویانداخت!

بهرام رحمانی

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)،یک جریان سکولاراست 

بهرام رحمانی

تاريخی : باز نشر طرح ٢٦ مادەای هياًت نمايندگی خلق كرد

-

برگی از تاریخ تقدیم به: مردم مبارز و آزادیخواه شهر یزد.