کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

 

بنا بە گزارش دریافتی از سنندج امروز پنج شنبە ٤ آذر ١٤٠٠ خورشیدی برابر با ٢٥ نوامبر ٢٠٢١ جمعی از زنان و مردان آزادی خواه وبرابری طلب در این شهر طی مراسمی در کوە “ابیدر” روز جهانی خشونت علیە زنان را گرامی داشتند. در این گردهمایی یکی از زنان شرکت کنندە ، طی سخنانی بە تاریخچە و شکل گیری ٢٥ نوامبر و اهمیت جهانی این روز در مقابلە با خشونت علیە زنان پرداخت . همچنین در این گردهمایی توصیخاتی درمورد قتل های ناموسی در ایران و کردستان کە نشآت گرفتە از فرهنگ طبقاتی و مردسالار است ، دادە شد . مراسم در میان احساسات گرم حاضرین و شادباش این روز جهانی بە هم، پایان یافت.