کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

بنا بە گزارش دریافتی از سنندج روز پنج شنبە ٤ آذر جمعی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در این شهر طی مراسمی در کوە “آبیدر” روز جهانی خشونت علیە زنان را گرامی داشتند.

در این گردهمایی  یکی از زنان شرکت کنندە، طی سخنانی  بە تاریخچە و شکل گیری ٢٥ نوامبر و اهمیت جهانی این روز در مقابلە با خشونت علیە زنان پرداخت. همچنین در این گردهمایی توصیخاتی درمورد قتل های ناموسی در ایران و کردستان کە نشات گرفتە از فرهنگ طبقاتی و مردسالار است، دادە شد. مراسم در میان احساسات گرم حاضرین و شادباش این روز جهانی  به پایان رسید.