کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت سالگرد جانباختگان گردان شوان در سنندج

بنا بە گزارش دریافتی از جانب رفقای مبارز و دوستداران کومه له وحزب کمونیست ایران روز جمعه 20 اسفند، بمناسبت سالگرد جانباختگان گردان شوان مراسم باشکوهی درنزدیکی شهرسنندج برگزارشد.

مراسم باسرود انترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر آغازشد. سپس یکی ازرفقای حاضر در مراسم بیاد رفقای جانباختە گردان شوان وتمام جانباختگان راە سوسیالیزم یک دقیقه سکوت اعلام نمود. سکوت با قرائت قطعە شعری توسط یکی دیگر از حاضرین شکسته شد. در ادامە یکی دیگراز رفقا سخنانی ایراد کرد و گفت ” رفقای گردان شوان بهترین وشریفترین کمونیست هایی دوران ما بودند.این عزیزان مانند میلیونها کمونیست درسرتاسر جهان علیه بی عدالتی فقرومحرومیت و علیه کل موجودیت نظام سرمایه داری دست به مبارزه زدند. رفقای ما چە درجنگ انقلابی وچه درسیاه چالهای نظام ظالمانه سرمایه داری ایستادند ، مقاومت کردند و در جریان رزم و نبرد ، جان عزیزشان را درراه آرمانهای انسانیشان از دست دادند. ماهم امروزدورهم جمع شدیم تایاد عزیزشان گرامی بداریم وتا درتوان داشته باشیم، ادامه دهنده راه سرخشان باشیم.” مراسم با پخش سرود و اشعار انقلابی ، در فضایی رفیقانە و آکندە از شوروشوق و امید بە آیندە و انقلاب زن ، زندگی ، آزادی ، پایان یافت . قابل ذکر است کە محل مراسم با اشعار ، تراکت و عکس رفقای جانباختە صفوف کومەلە و حزب کمونیست آراستە شدە بود.