کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مناسبتهای تشکیلاتیاخبار کردستان

گرامیداشت روز جهانی کارگر در مقر مرکزی کومەلە

بنا بە گزارش دریافتی از دبیرخانە کومەلە عصر روز جمعە ١٠اردیبهشت ١٤٠٠ خورشیدی برابر با ٣٠ آوریل ٢٠٢١ میلادی مراسم گرامیداشت اول ماە مە، روز جهانی کارگر در مقر مرکزی کومەلە در نزدیک شهر سلیمانیە با حضور چندین واحد از پیشمرگان کومەلە برگزار گردید.

مراسم با دکلمە شعری از سوی مجری برنامە “رێزان حمیدی” آغاز گردید. ایشان در آغاز برنامە اعلام نمود کە مراسم امسال بە دلیل شیوع کرونا و رعایت مسائل بهداشتی و سلامتی حاضرین ، برخلاف سالهای گذشتە، بدون حضور مهمان و دوستداران کومەلە برگزار می شود. سپس با پخش  سرود انترناسیونال، سرود اتحاد و همبستگی جهانی کارگران ادامە یافت. بە دنبال یک دقیقە سکوت بە یاد جانباختگان راە آزادی و سوسیالیسم، بویژە جانباختگان جنبش کارگری اعلام گردید. سکوت با دکلمە قطعە شعر کوتاهی توسط مجری برنامە شکستە شد. سپس “سروە ناصری” عضو کمیتە مرکزی حزب کمونیست ایران و کمیتە مرکزی کومەلە به همین مناسبت سخنانی ایراد کرد. . ایشان در سخنان خود بە وضعیت کنونی جنبش کارگر ، معضلات و مشکلات این جنبش در شرایط فعلی از جملە پراکندگی و عدم سازمانیابی کارگران همراه با شیوع کوید ١٩ تاکنون اشارە نمود. در ادامە “امیر اسماعیل پور” دو قطعە شعر در توصیف روز کارگر و نقش کارگران در تغییر جهان نابرابر کنونی دکلمە کرد. مراسم با پخش سرودهای انقلابی ، پخش شیرینی و رقص و پایکوبی حاضرین بعد از یک ساعت  بە پایان رسید. قابل ذکر است کە محل مراسم با شعار ، پلاکاردهای قرمز و بنر بزرگی در پشت صحنە تریبون اراستە شدە بود.