کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گرامیداشت روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در شهر مریوان

 

بنا بە گزارش دریافتی از شهر مریوان ، بعد از ظهر امروز چهارشنبە ٣آبان ١٤٠٠ خورشیدی برابر با ٢٤نوامبر ٢٠٢١جمع چشمگیری از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب این شهر بە مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در” پارک ملت ” شهر مریوان اقدام بە تجمع و گردهمایی نمودند.
تجمع کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطرە زنان جانباختە چە در خشونت و سرکوب دولتی و چە در خشونت خانوادە و جامعە کە محصول مناسبات و فرهنگ طبقاتی و مردسالار با حمایت مذهب است ، و چە در نبرد برای رهایی و برابری جانباختەاند، یاد همە زنان مبارز و برابری طلب را ارج نهادند. در این گردهمایی در مورد مسائل و معضلات جامعە و بویژە مسائل زنان ، خشونت علیە زنان ، تشکل مستقل زنان و ویژەگی آن و دیگر معضلات امروز جامعە بحث و تبادل نظر آنجام گرفت و بر ارادە جمعی در نبرد متحدانە زنان و مردان اگاە و برابری طلب در ضدیت با خشونت علیە زنان تاکید شد. پایان بخش این مراسم ، پخش شیرینی و شادباش این روز جهانی بە همە زنان و مردان حاضر در گردهمایی بود.

چهارشنبە ٢٤ نوامبر ٢٠٢١