کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

کمپین همبستگی با ملت فلسطین در حال گسترش است

از ابتدای نسل کشی اسرائیل به کمک آمریکا در غزه نیروهای صلح طلب در آمریکا علیه آن جنایات اعتراضات گسترده خود را شروع کردند. بورژوازی آمریکا در کنار به کار بردن پلیس، قوه قضائیه و  رسانه های خط رسمی و با اتهام یهودی ستیزی کوشیدند مردم  را علیه نیروهای ضد جنگ اسرائیل در غزه بسیج کنند. اما نیروی ضد نسل کشی نه تنها عقب ننشستند، بلکه اعتراضات خود به صورت زدن “اردوگاههای همبستگی با مردم غزه” توسط دانشجویان را سازمان یافته تر و موثرتر به پیش بردند.

دانشجویان دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک در روز ۱۷ آوریل۲۰۲۴، برابر با ۲۹ فروردین نخستین “اردوگاه همبستگی با غزه” را ایجاد کردند. اولین مطالبه آنها رو به اداره کنندگان دانشگاه بود. آنها درخواست کردند که دانشگاه سرمایه گزاری در شرکت های سازنده ی اسلحه و مهمات صادراتی برای اسرائیل را متوقف کنند؛ پلیس تا دندان مجهز را به جان دانشجویان دختر و پسر انداختند. آنها با وحشیگری به دانشجویانی که از خود دفاع میکردند حمله ور شده و یکصد نفرشان را دستگیر کردند. روسای پلیس با این بهانه که اردوگاه ها روی زمین شخصی مربوط به دانشگاه ها ایجاد شده کوشیدند آنها را جمع نمایند. اکثریت تام مقامات در کاخ سفید و ایالات که مدافع منافع ابرشرکت ها هستند، و رسانه های متعلق به میلیاردرها با برچسب زدنهای گوناگون و بویژه “یهودیستیزی” به تبلیغ علیه دانشجویان حامی فلسطین پرداختند. آنها اقدامات ضد بشری پلیس علیه دانشجویان را ستودند. اکثر مجلس نشینان نیز به کمپ ارتجاع و توحش پیوستند. اما معدودی نماینده نظیر الکساندریا اوکاسیو-کورتز، از اعضای حزب سوسیالیست های دموکراتیک آمریکا، اقدامات پلیس در برخورد با دانشجویان معترض را به شدت محکوم کرد.

بورژوازی پرو اسرائیل همراه با سیاستمداران و روسای پلیسشان در این پندار خام بودند که با حمله خشن به دانشجویان دانشگاه کلمبیا گربه را دم حجله کشته اند، اما کور خوانده بودند. برپا کردن “اردوگاه” با فراخوان همان دانشجویان بلافاصله در ایالات دیگر و خارج کشور وسعت گرفت.  دانشگاههائی نظیر دانشگاه های تگزاس، جنوبی کالیفرنیا، ییل، هاروارد، آستین، لس‌آنجلس، بوستون، رود آیلند، سن آنتونیو، هامبولت و چند دانشگاه دیگر با زدن اردوگاهها فعال شدن در کمپین “همبستگی با ملت فلسطین” پیش آهنگ گردیدند.این پروسه مبارزاتی با شعارهائی نظیر “از کمک به قاتلان خودداری کنید!” به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. طبق آخرین خبر ها تا کنون ۶۰ اردوگاه در ۶۰ دانشگاه ایالات متحده تشکیل شده است. آنها مطالبه “قطع سرمایه گزاری و علنی کردن آن”، را برای کل جنبش فرموله کردند. دانشجویان مبارز شعارهای “غزه را آزاد کنید!”، “نسل کشی را متوقف کنید” و “فلسطین را آزاد کنید!” را در کشور سراسری نمودند.اعتصاب و تظاهرات نیز به اکسیون زدن اردوگاه اضافه شد. تاکنون بعضی پرسنل آموزشی و استادان نیز به دانشجویان حامی فلسطین پیوسته اند. “اتحادیه کارگران اتومبیل” ضمن تکرار شعار های دانشجویان مسئله “آتش بس فوری” و “کارگران ساختن تجهیزات نسل کشی در غزه متوقف کنید!”،  را نیز مطرح کردند. با گسترش اردوگاهها حملات پلیس سواره و پیاده و میزان دستگیری ها زیاد شد. دانشجویان با شعار “فاشیست، فاشیست!” به مقابله پرداختند. دانشجویان یهودی طرفدار صلح و حامی فلسطین با شعار “یهودی ستیز شمائید، شمائید!”آگاهگری گسترده ای را شروع کردند. دانشجویان کوشیدند اشکال گوناگون کمک مالی و تسلیحاتی بورژوازی آمریکا به اسرائیل جهت پاکسازی قومی در غزه را با دادن اطلاعات واقعی مستدل نمایند. آنها اقدامات ددمنشانه ارتش اسرائیل و نسل کشی آنرا در غزه را از طریق افشای کشتار عام بیش از ۳۴ هزار مرد و کودک و زن فلسطینی غیرنظامی و زخمی کردن حدود ۸۰ هزار انسان بی دفاع، کشتن از طریق تحمیل گرسنگی و امراض گوناگون تلاش کردندتوجه جامعه آمریکا را به مظلومیت مردم فلسطین جلب نمایند. دانشجویان گفتند و نوشتند که شدت اقدامات سبعانه پلیس حتی در دهه هفتاد در آمریکا دیده نشده بود.

در نتیجه تبلیغات واقعی دانشجویان جمعی از کارگران گوگل به افشاگری در مورد نقش آن ابر شرکت در کمک به دولت اسرائیل پرداختندکه بلافاصله اخراج شدند. اقدامات مبارزاتی باراندازان در بار نکردن اسلحه و مهمات برای اسرائیل گسترش یافت.

حرکات همبستگی دانشجویان در آمریکا به صورت یک جنبش درآمده و در اروپادانشجویان در بریتانیا، فرانسه و یونان نیز به جنبش زدن کمپ همبستگی با مردم غزه پیوستند. آنها نیز بویژه در فرانسه مورد حملات وحشیانه پلیس قرار گرفته و شجاعانه از خود دفاع کردند.