کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشتە و زخمی شدن دو نوجوان توسط نیروی انتظامی در کرمانشاه

به گزارش منتشره، عصر روز پنجشنبه 24 مهر ماه نیروی انتظامی رژمی در کرمانشاه در محلە دولت آباد این شهر اتومبیل یک شهروند را بە رگبار بستە و یک نوجوان ١٧ سالە را بە قتل رساندە و یکی دیگر را بە شدت زخمی کردە است.

به گفته شاهدان عینی  ،در نتیجە تیراندازی نیروهای انتظامی رانندە اتومبیل  به نام “اشگان عزیزی کە یک نوجوان ١٧ سالە بود  جانش را از دست دادە و یک نوجوان ١٧ سالە دیگر به نام  “برهان عزیزی” بە شدت زخمی  شده و هم اکنون در حالت کما و تحت مراقبتهای ویژه پزشکی قرار دارد. گفتنی است، این دو نوجوان اهل “شهرک مهدی” کرمانشاه بودە  و نیروهای انتظامی بە بهانە اینکە اتومبیل آنها پلاک ندارد، بە سوی آنها شلیک کردەاند.