کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

کشته شدن یک کارگر در سقز در حین کار

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 18مهرماه، یک کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار جانباخت.

بنا به گزارش منتشره، یک کارگر 49 ساله به نام “عابد نصیری” اهل سقز در حین کار با سنگ فریز در یک ساختمان نیمە کارە دچار حادثە شد و به دلیل شدت جراحات وارده در دم جانباخت. شدت کار و نبود وسائل ایمنی در محیط های کارگری در ایران  از عوامل بروز سوانح محیط کار هستند. طی ماه های گذشته شمار حوادث محیط کار بویژه در حوزه ساختمان سازی بشدت افزایش یافته است.