کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

کارزار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان

روز چهارشنبە ۲۶ اردیبهشت ماه اعضای جنبش زنان بدخشان با انتشار ویدیویی در حمایت از کارزار جهانی آپارتاید جنسیتی گروه طالبان،آپارتاید جنسیتی و حذف زنان را از برنامه‌های اولیه این گروه اسلامگرا دانستند.

اعضای جنبش زنان بدخشان در این ویدیو کە طی روزهای اخیر ضبط کرده‌اند،بیان داشتند کە گروه  طالبان نه تنها زنان را از کار و مزیت‌های سیاسی ممنوع کردە،بلکه از درس و تعلیم که حقوق مسلم اجتماعی هر انسان است نیز محروم کردە است.آنان میگویند:طالبان زنان افغانستان را فقط به خاطر جنسیت شان از تمام مزایای جامعه محروم کردند و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند.