کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

چهارشنبە سوری انقلاب !

چهارشنبهسوری

غروب و شب سەشنبە برابر با ٢٣اسفند چهارشنبە آخر سال ١٤٠١ خورشیدی بود. با تاریک شدن هوا ، مراسمهای وسیع و با شکوە در نقاط مختلف ایران ، بویژە در مناطق مختلف تهران ، زنجان ، مشهد ، کردستان ، کرمانشاە ، آذربایجان ، با روشن کردن آتش و ترقە بازی و رقص و شادی آغاز شد. در شهرهای مختلف و از جملە در شهرهای سنندج، سقز ، مهاباد ، مردم معترض و در حال شادی مورد یورش سرکوبگران اسلامی قرار گرفتند . مردم ناراضی بە مقابلە پرداختند و طبق اخبار دریافتی حداقل ١٥ نفر مجروح و چند تن نیز دستگیر شدەاند

چهارشنبە سوری امسال نسبت بە تمام مراسم های مشابهە سالهای حکومت جمهوری اسلامی متفاوت ، سیاسی تر و پرشوروشوق تر بود. در ٢٥شهریور بود کەژینا امینیدختر جوان اهل شهرستان سقز در تهران با حکم حکومتی و اتکا بە قانون اساسی مذهبی ، مردسالار و ضدزن ، توسط اجرا کنندگان آنگشت ارشادبه قتل رسید. جامعە ایران با خروش مردم معترض و ناراضی در آرامستان روستایآیچیشهر سقز، خروشیدند و انقلابژینابا شعار محوری و همەگیرزن ، زندگی ، آزادیرا رقم زد. انقلابی کە بە دلیل محتوا و مضمون دموکراتیک و مردمی آن سریعاً نە تنها کردستانی و ایرانی ، بلکە منطقەای و جهانی شد. با شروع انقلابزن ، زندگی ، آزادیهمە چیز در ایران متحول شدە است . مهمترین موضوع رابطە حکومت و مردم است کە دست خوش تحولات عظیم اجتماعی و سیاسی گردیدە است . انقلاب چهرە جامعە را دگرگون کردە است . تحولی کە از ویژەگی های هر انقلاب عظیم اجتماعی است.تمام شواهد و فاکت ها و مشاهدات عینی از داخل ایران بیانگر این واقعیت است کە ایران امروز با ایران قبل از این انقلاب اخیر قابل قیاس نیست.  زنان کە در طول ٤٤ سال گذشتە ضدانسانی ترین قوانین مذهبی و مردسالار را تحمل کردە و در برابر آن تسلیم نشدە بودند ، اکنون و بە صورت عملی (نە قانونی) از دام آن رها شدە و بە یمن این درجە از آزادی زن ، جامعە نیز احساس آزادی و رهایی میکند. جوانان کە بخش اعظم نیروی کار جامعە، از شاغل و بیکار را تشکیل می دهند، با شور و شوق جوانی و انرژی عظیم بە خیابان آمدە و دارند انتقام نسل های قبلی را از استبداد و حکومت فاشیستی میگیرند. چهرە جامعە بە کلی عوض شدە است . بوی آزادی و رهایی از ستم و سرکوب  ، از خیالات و آرزوهای دور دست، بە خواست و مطالبە بالفعل و دست یافتنی تبدیل شدە است . زنان ، جوان، کارگران، معلمان ، اقشار محروم جامعە ، نە ترس از حکومت ، بلکە ایجاد ترس و وحشت در دل حاکمان را روزبەروز بیشتر تجربە و گسترش می دهند.جامعە امروز ایران در تب و تاب و زایمان انقلاب می سوزد

در آن سوی جبهە انقلاب ، ضد انقلاب اسلامی وحشت زدە از انقلاب در حال عقب نشینی عملی با حفظ ظاهرقدرتمنداست.  نماز جمعەهای بی رونق ، سردادن فریاد و صدای اعتراض خودیهای نظام هم بە مسابقە مابین آنان تبدیل شدە است .تهدیدات و نمایش های نظامی نه تنها احساس غرور ملی ایجاد نمی کند ، بلکە نفرت بیشتر از رژیم را به همراه دارد .انقلاب نە تنها در عرصە داخلی ، بلکە در مجادلات منطقەای و بین المللی نیز جمهوری اسلامی را بە عقب نشینی و عدول از شعار استراتژیک آنصدور انقلاب اسلامیناچار کردە است. توافق با عربستان سعودی ، کوتاە آمدن در برابر غرب و آمادگی سازش بر سر برنامە هستەای ، در وحشت از گسترش انقلابزن ، زندگی ، آزادیو فروپاشی نظام است

در دل چنین شرایطی، چهارشنبە سوری امسال ، وسعت و گسترش آن ، سراسری و هماهنگی آن ، شعارهای سیاسی و نظام برافکن آن ، با هیچکدام از مراسمهای چهارشنبە سوری در طول حیات جمهوری اسلامی و نظام سابق نیز قابل مقایسە و ارزیابی نیست. در این مراسمها ، علی رغم آمادگی از قبل حکومت ، هشدار و تهدیدهای مکرر ، منع حضور مردم در خیابان و میادین شهرها ، کوشش چند ماە در مسموم کردن مدارس دخترانە و ایجاد وحشت در خانوادە ها و جامعە ،كند كردن یا قطع اینترنت و از همە مهمتر آمادەباش کامل تمام نیروهای سرکوبگر و قاتل ، بویژە نقل و انتقال آنان بە منظور ایجاد رعب و وحشت و تهدید بە سرکوب و کشتار، مردم و علل خصوص زنان و جوانان انقلابی و پرشور را نە تنها وحشت زدە و خانە نشین نکرد، بلکە آنان را بیشتر از هر زمانی ترغیب و تشویق بە کنترل خیابان و نشان دادن زور و قدرت انقلاب در برابر ضد انقلاب اسلامی  نمود. با وصف شدت خشونت سرکوبگران ، چهارشنبە سوری امشب نشان داد کە مردم در حال انقلاب، قصد عقب نشینی ندارند و انقلاب نە تنها پایان نیافتە ، بلکە درحال خود سازماندهی درونی و بیرونی برای نبردهای بزرگتر، اگاهانەتر و سامانیافتەتر است

لازم است کە شوروشوق چهارشنبە سوری امسال را بە اقدام اگاهانە و سازمانیافتەتر در برگزاری مراسم های باشکوە نوروزی و آدامە انقلابزن ، زندگی ، آزادیرا با گرامیداشت یاد و خاطرە جانباختگان این انقلاب تبدیل کرد. چهارشنبە سوری امشب ، چهارشنبە سوری انقلاب بود . پیروز باد انقلابزن، زندگی، آزادی “.