کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

پیام کومه له، به مناسبت برگزارى دومين اجلاسيۀ «جمعيت مستقل معلمان مبارز کردستان ایران.»

 

تقدیم به: فراخوان تحصن و تجمع گام به گام سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در اعتراض به عدم توجه حاکمیت به مطالبات معلمان، در روز های نهم بهمن، دهم بهمن و یازدهم بهمن یکهزار و چهارصد خورشیدی.

صميمانه ترين درود هاى انقلابى ما را بپذيريد.

«برگزارى اين اجلاسيه مايۀ خوشوقتى ما ست و پيروزى آنرا آرزو منديم. در شرايطى که رژيم جمهورى اسلامى وحشتزده به کشتار و قتل عام انقلابيون و آزاد انديشان دست زده و مذبوحانه ميخواهد نشان دهد که هنوز قدرت سرکوب را دارد.

در شرايطى که ايران در بحران سياسى عميقى فرو رفته است و حکومت ناتوان از تشديد سرکوب، نا توان از مهار بحران سرمايه در ميان دريايى از مشکلات و نابسامانى دست و پا ميزند و تنها به اندازۀ کفايت سرکوب موجديت دارد و … وظيفۀ شما رفقاى انقلابى است که هرچه بيشتر در راه اعتلاى فرهنگ انقلابى کوشيده، خود و دانش آموزان مبارز را به عرصۀ هرچه فعالتر مبارزه سياسى بکشانيد و آنها را در جهت منافع مبارزاتى کارگران و زحمتکشان در سراسر ايران بويژه خلق کرد در شرايط فعلى رهنمون سازيد.

سال گذشته سال تلاش و فعاليت چشمگير شما بود رژيم جمهورى اسلامى، همراه با تعرض گستردۀ نظامى و کوبيدن شهر ها و روستاهاى کردستان، تعرض ضد فرهنگى خود را شروع کرد.

اين رژيم جنايتکار با انحلال آموزش و پرورش کردستان و بويژه منحل کردن مدارس بوکان دشمنى خود را با خلق رزمندۀ کرد و هرآنچه که فرهنگ و دانش نام دارد آشکار ساخت. مهمتر از آن رژيم دانشگاهها را در سراسر ايران تعطيل کرد، در چنين شرايطى بود که شما با وفا دارى به تعهد انقلابى خويش همراه با هزاران دانش آموز مبارز نهضت فرهنگى بپا کرديد.

شما با داير کردن مدارس شهر بوکان، اشاعۀ فرهنگ و هنر انقلابى، تدوين کتاب و تدريس زبان و ادب کردى، نه تنها در مقابل توطئه هاى ضد فرهنگى رژيم ايستادگى کرديد، نه تنها دسيسه چينى و تبليغات فرصت طلبان و خائنين اکثريت و توده اى را خنثى کرديد، بلکه خلق کرد را در ادامۀ مبارزه اش مصمم تر و در تلاش براى ادارۀ خود دلگرم تر ساختيد.

سازمان ما اميدوار است بتواند در مورد ادارۀ مدارس کردستان در آينده با شما همکارى لازم را بنمايد.»

(برگرفته از خبرنامه کومه له)

تجمع اعتراضی شما فرهنگیان مبارز و انقلابی در اتحاد و همبستگی طبقاتی با کارگران و سایر اقشار تحت ستم و معترض به تمامیت رژیم ارتجاعی – مذهبی حاکم بر ایران، در آینده ای نه چندان دور دست آورد ارزشمندی خواهد داشت. من به سهم خود از تحقق مطالبات سراسری شما در این عرصه از مبارزه، پشتیبانی خواهم کرد.

پیروز باشید.

شمس الدین  امانتی.  ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۲