کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە خانوادە جانباختگان

خانوادە های بزرگوار جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران!

کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را به شما خانوادە عزیز و گرامی جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران تقدیم می کند. شما سالیان متمادی است که از مهر و محبت عزیزان خود و همرزمان ما محروم شده اید . عزیزانی کە در سیاەچالهای رژیم اسلامی ، در نبرد مسلحانە کردستان و دیگر عرصەهای مبارزە اجتماعی، در راە بنیاد نهادن جامعه انسانهای آزاد و برابر و آسوده، جامعه ای فارغ از ستم و استثمار، جانباختند. ما در این کنگرە و بویژە در شرایط متحول ایران و کردستان ، از هر زمانی بیشتر جای خالی عزیزان جانباخته را احساس می کنیم. کنگرە ١٨ کومەلە در مقابل رنج جانکاهی شما که با از دست دادن عزیزانتان متحمل شده اید ، سر تعظیم فرود می آورد و به استقامت و پایداری شما درود می فرستد.  یاد این عزیزان را گرمی می داریم و قاطعانه تر از همیشه بر ادامە راە پر افتخار آنان تا تحقق اهداف والایشان پای می فشاریم.

کنگرە ١٨ کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

دیماە ١٤٠٠

ژانویە ٢٠٢٢

پست های مرتبط این دسته

اطلاعیە برگزاری پلنوم دوم کمیتە مرکزی کومەلە

foad

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە زندانیان سیاسی دربند

foad

گزارش سیاسی کمیته مرکزی کومه له به کنگره 18

foad

قطعنامە کنگرە ١٨ کومه له بارە در جنبش زنان

foad

قطعنامه مصوب کنگره ١٨کومه له در مورد کولبری

foad

قطعنامه کنگره 18 کومه له در باره مسئله ملی کرد

foad