کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پیام کارگران صنعت نفت به مناسبت گرامیداشت 8 مارس، روز جهانیزن

کارگران صنعت نفت، تبعیض و بی حقوقی زن در دنیای متمدن امروز را محصول تفکری عقب مانده از ترقی خواهی و مدرنیسم میدانند و قوانین ایدئولوژیک در جوامع سرمایه داری با این نوع تفکر ارتجاعی ، قابلیتها، توانایی و آزادی های زن را تعریف نموده، او را به بردگی میکشاند و او را به طبقه دوم جامعه میراند.

کارگران در مبارزه با آنچه اساس محدودیت و محرومیت زن نسبت به ابتدایی ترین حقوق انسانی اوست با جنبش زنان مبارز در یک جبهه قرار دارند و واضح است که اتفاقاً همان قوانین ایدئولوژیک، ضد انسانی و برده داری در تبعیض، بی حقوقی و محرومیت کارگران و توده مردم و طبقات محروم جامعه نیز نقش دارد و همان عاملی است که همه جنبش‌های مدنی و مطالباتی نسبت به آن معترض و اساس فلاکت و بی حقوقی جامعه است.”جنبش کارگری” از این دست با “جنبش زنان” با شناسایی و معرفی ریشه درد و مشکلات خود همسو و از این جایگاه اعتراضات در کارخانه و محل کار محدود نمیگردد و اساس تمام مشکلات موجود را هدف قرار داده است.خواسته کارگران آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، کارگران زندانی و لغو فوری مجازات اعدام است.کارگران این روز را با یاد”مهسا_امینی”، جانباختگان، مبارزان و زندانیان در بند، بخصوص زنان زندانی و همچنین کارگران زن شاغل در نفت و همه مدافعان راه آزادی و برابری گرامی میدارند.