کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

پیام جمعی از دوستان و هواداران کومه له وحزب در کرمانشاه بە مناسبت ۳۱ خرداد

 

31خرداد روز گرامیداشت رفیق سعید (کاک خانه )معینی است،31 خرداد روز ارج‌ گذاری به روش و سیاستی است که پیشمرگ کومه له را به عنصر قابل اعتماد و قابل اتکای مردم کردستان تبدیل نمود، روز تأکید بر استقلال نیروی ستمدیدگان کردستان در برابر زورگویان و تجاوز گران است ، روز پیشمرگ کومه‌له،روز تجلی سیمای رزمنده و بازوی مسلح کارگران و مردم محروم و تحت ستم کردستان است. روز پیشمرگ کومه‌له، یاد‌آور هزاران رزم و تلاش و مبارزۀ بی‌امان علیه حاکمیت جنایتکارانه و استبداد خونين رژيم اسلامی، و ارتجاع در کردستان است. روز پیشمرگ کومه‌له، روز به میدان آمدن زنان کردستان در صف مبارزۀ مسلحانه و رو‌در‌رو با دشمن و ايستادگی در برابر تمامی اركان تبعيض و فرودستی و مردسالاری و بی‌حقوقی در جامعه است