کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

پیام جمعیت دموکراتیک معلمان مبارز كُردستان ایران به مناسبت، آغاز سال تحصیلی ۶۱ – ۶۰. به:دانش آموزان و معلمان مبارز و انقلابی!

برگرفته از خبرنامه کومله له.

دانش آموزان پرُشور و مبارز کُردستان!

کُردستان قهرمان شرایط ویژه ای دارد زیرا:

– از آغاز روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، خلق کُرد این رژیم را نپذیرفته و سخت ترین مبارزات را علیه آن کرده است.

– نیروهای مدافع دموکراسی پیگیر، از پشتیبانی سریع توده ای برخوردار هستند.

– مرتب بر نیروهای رژیم در كُردستان ضربه وارد میشود.

– توده ها کینهٔ عمیق نسبت به رژیم دارند و … .

بنابراین مبارزات شما نیز باید شکل ویژه ای داشته باشد، ضروری است كه:

از تجارب مبارزاتی گذشتهٔ خود نهایت استفاده را ببرید، راهپیمایی عظیم دانش آموزان سقز به مناسبت بازگشایی مدرسه در سال گذشته که طی آن ۱۰۴ دانش آموز دستگیر و زندانی شدند.

حركت سازمانیافتهٔ دانش آموزان سنندج به مناسبت ۲ی ریبندان و ۱۲ اردیبهشت (روز معلم) را به خاطر بیاورید و با طرح شعار: شوراهای دموکراتیک (شورای دانش آموزان مدرسه، شورای هماهنگی دانش آموزان مدارس، شورای مشترک معلمان و دانش آموزان.) مبارزات خود را هماهنگ و سازمان دهید.

معلمان آگاه و مبارز کُردستان!

در كُردستان سال تحصیلی در شرایطی آغاز می شود که تا کنون بیش از ۷۰ تن از بهترین معلمان كُردستان در سنگر جنبش مقاومت خلق کُرد به شهادت رسیده اند و عده زیادی نیز نزدیک به دوسال است از كار بیکار و در وضعیت سخت زندگی بسر می برند.

پاسدار معلم های جاسوس و عامل سرکوب بر محیط های آموزشی، جو خفقان و ارعاب حاکم کرده اند. فرهنگ ارتجاعی و کُهنه، دامن زده می شود و ضروری است كه با ایجاد هماهنگی میان مبارزات خود و دانش آموزان زمیتهٔ بازگشت معلمان اخراجی و آماده به خدمت را بر سر كار فراهم کنید.

پاسدار معلم ها و … را از صحنه های آموزشی بیرون برانید و با طرح شعار شوراهای دمکراتیک (شورای معلمان مدرسه، شورای هماهنگی معلمان مدارس، شورای مشترک معلمان و دانش آموزان) مبارزات خود را هدایت و رهبری کنید.

معلمان مبارز اخراجی و آماده به خدمت!

حکومت جمهوری اسلامی شما را به خاطر وفاداری به مبارزه و انقلاب، به خاطر وفاداری به زحمتکشان و عشق به فرهنگ انقلابی و …. از كار بیکار و زندگی سختی را به شما تحمل کرده است و بجای شما عده ای قُلدر و کودن را كه با تکامل و پیشرفت و دانش سر دشمنی دارند جایگزین نموده است تا جهل و خُرافات را ترویج دهند و جو خفقان و ترس را بر مدرسه حاکم گردانند.

تامین خواستهای دموکراتیک شما تنها با تشكل و مبارزهٔ یکپارچه دوشادوش معلمین شاغل در نهادهای دموکراتیک معلمان مبارز کُردستان ایران امکان پذیر است.

معلمان هوادار سازمانهای سیاسی و انقلابی و اعضاء و هواداران جمعیت!

بر شما است که فعالانه در فراهم کردن زمینه تشکیل شوراهای دموکراتیک معلمان و دانش آموزان     

بکوشید. بر شما است كه معلمین را حول محور جمعیت معلمان ….. با توضیح اهداف و برنامه های دموکراتیک آن متشکل کنید و سازمان دهید.

بر شما است كه با افشاگری و مبارزهٔ سریع با تشکلهای ارتجاعی چون انجمنهای اسلامی، این کانونهای جاسوسی، و افشای نقش پاسدار معلمان و ….. مرز بین معلمان شرافتمند و مبارز و انقلابی با معلمانی فرصت طلب و خائن را مشخص نمایید.

بر شما است كه توطئه های ضد دموکراتیک – ضد فرهنگی جمهوری اسلامی را افشاء و به یاری معلمین متعهد و مبارز و انقلابی آنها را نقش بر آب کنید.

پیش بسوی تشکیل شوراهای دموکراتیک معلمان و دانش آموزان!

مستحکم تر باد پیوند مبارزاتی دانش آموزان و معلمان با زحمتکشان!  ۱۸/ ۶ / ۱۳۶۰