کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پنج برابر شدن جمعیت شاغلان زیر خط فقر در ایران

به دلیل تشدید بحران‌های اقتصادی، جمعیت شاغلان زیر خط فقر در دو سال اخیر پنج برابر و تعداد کل شهروندان زیر خطر فقر نیز در همین زمان دو برابر شده است.

به گفته کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی «مهار آسیب‌های اجتماعی کارگران برای مدیران نان ندارد و به همین دلیل سراغش نمی‌روند»، موضوع‌هایی مثل طلاق، اعتیاد، خشونت یا خودکشی کارگران به‌عنوان یک موضوع مستقل مربوط به طبقه کارگر ایران، در میان پژوهش‌های اجتماعی جایی ندارد. آمارهای قبلی نشان می‌داد بین سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و در دوره کرونا، جمعیت زیر خط فقر مطلق ایران از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت. اما آمار جداگانه و جدیدی که از فقر افراد دارای پوشش بیمه‌ تامین اجتماعی و شاغل به دست آمد، نشان داد که جمعیت افراد زیر خط فقر مطلق شاغل پنج برابر شده است.