کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پلمب سه واحد صنفی دیگر در شهرستان جوین

روز جمعه 17 فروردین ماه،سه واحد صنفی در شهرستان جوین سبزوار به دلیل آنچه “ارائه سرویس به مشتریان در ماه رمضان” عنوان شده است،پلمب شدند.

گفته میشود که هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب و یا اقامتگاه های گردشگری به بهانه های مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان،عدم رعایت “شئونات اسلامی”، اجرای موسیقی زنده، رقص و پایکوبی و یا سرو غذا در ماه رمضان توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند.ممانعت از ادامه روند فعالیت این اماکن با توجیهات فوق امری مسبوق به سابقه است که غالبا با فرا رسیدن ماه رمضان افزایش می یابد.