کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

پشتیبانی انجمن زنان دموکراتیک سراسر هند از جنبش “زن آزادی زندگی”

“انجمن زنان دموکراتیک سراسر هند” ، بزرگترین سازمان مستقل زنان با گرایش چپ، طی انتشار بیانیه ایی  حمایت خود را از زنان شجاع ایران و همه مردمی که در سه ماه گذشته، در اعتراض به قتل مهسا امینی توسط گشت ارشاد به خیابان ها آمدند، اعلام کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است، زنان ایران با سوزاندن حجاب و کوتاه کردن موهای بلند خود به قتل حکومتی مهسا امینی اعتراض کردند. همراه با آنان، بسیاری از روشنفکران، دانشجویان، هنرمندان و شهروندان مترقی ایران به رویارویی رژیم سرکوبگر رفته و با باتوم و گلوله روبرو شدند. این مبارزه بی وقفه و متحد برای حق زنان در انتخاب لباس و آزادی در مکان های عمومی، دولت ایران را وادار کرد تا گشت ارشاد را تعطیل نماید. زنان ایران، ارائه کننده نمونه درخشانی هستند از آنچه مبارزه متحد برای آزادی و برابری می تواند به بار بیاورد. این یک پیروزی بزرگ برای زنان ایران و همچنین برای زنان سراسر جهان است که در برابر ظلم و ستم و  انواع مختلف افراط گرایی مذهبی مقاومت می کنند. این درسی است برای دولت های خودکامه در سراسر جهان که از دین برای سرکوب حقوق زنان استفاده می کنند.