کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

پرونده سازی  جدید قوه قضائیه علیە نیلوفر حامدی و الهه محمدی

قوه قضائیه یک روز پس از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار زندانی، روز دوشنبە ۲٥دی‌ماه ۱۴۰۲ پرونده جدیدی به اتهام “کشف حجاب” علیه آنها تشکیل داد.

“نیلوفر حامدی” و “الهه محمدی” روزنامه‌نگاران روزنامه‌های “شرق” و “هم‌میهن” کە دیروز یکشنبە ۲٤دی‌ماه ۱۴۰۲، پس از گذشت بیش از ١۵ ماه بازداشت با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدە بودند، مجددا مورد اتهام جدید قوه قضائیه قرار گرفتند. این پروندە جدید در دادسرای عمومی و انقلاب رزیم در تهران تشکیل شدە است.