کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

٣١خرداد روز پیشمرگ کومه له !

پنجشنبه – ۳۰ خرداد – ۱۳۹۸ , 20 – 06 – 2019

اردشیر نصراله بیگی

١خرداد روز پیشمرگ کومه له است، اینروز را گرامی میداریم. گرامیداشت این روز هم پیمانی مبارزاتی همه ستمدیدگان در کردستان ، علیه نظام زور مدارو بی عدالتی ست. زیرا که یادآورتلاش بی وقفه ومبارزه نیروی رزمنده و خستگی ناپذیریست که درصف انقلاب کارگری برعلیه استثمار، تحقیر، بیحقوقی، سرکوب، نفی آزادیها وحقوق اولیه مردم زحمتکش محکم واستوار پایداری نموده وازمصالح ومنافع کارگران وتوده ستمدیده، جنبش ازادیخواهانه وانقلابی درکردستان درمقابل دولت سرمایه داران وبورژوازی محلی قاطعانه وتسلیم ناپذیربه دفاع برخاسته است٠روز پیشمرگ کومه له گرامیداشت خاطره رفقای رزمنده ایست که به خاطر بشریت و حرمت و آزادی و سوسیالیسم جانشان را فدا کردند.
یکباردیگردراینروز یاد همه عزیزان جانباخته صفوف پیشمرگ کومه له وبویژه یاد رفیق سعید معینی﴿خانه﴾ اولین پیشمرگ کومه له را گرامی میداریم ودرمقابل جانبازیها، شجاعت و رزمندگی وآزادیخواهی آنان ادای احترام میکنیم. مبارزه نیروی پیشمرگ کومه له با نیازها وآرزوهای مردم زحمتکش وتوده های ستمدیده جامعه کردستان گره خورده است وهمین واقعیت این نیرورا درقلب مردم محروم جای داده است٠نیروێی علیه مالکیت خصوصی،علیه نابرابری ،ستم ،تحقیر،علیه خرافه وجهل ومدافع حرمت انسان و پیام آورسنت سوسیالیستی درجنبش انقلابی کردستان است٠نیروی پیشمرگ کومه له مدافع پیگیرجنبش انقلابی درکردستان وحافظ دستاوردهای مبارزات این جنبش است.
این نیروبا کوله باری ازتجربه وفعالیت چندین ساله وبیرون آمده از کوره آزمایشهای سخت ودشوار که سرفرازانه بوده است وتجربیات ارزنده مبارزاتی راباخود دارد که همگی درخدمت رهاێی کارگران وقدرتگیری حکومت کارگری ومبارزه پیگیردرجنبش انقلابی کردستان ودرجهت تحقق سیاست حق تعییین سرنوشت خویش برای ملیتهای ایران است . باردیگربا درود بی پایان به جانباختگان راه آزادی وسوسیالیزم که درصفوف پیشمرگان کومه له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران با ازخود گذشتگی جان خود را از دست دادند تا راهگشای مبارزه پیگیروآزادیخواهانه باشندوجای خود دارد درود بفرستم به رفقاێی که درصف کومه له زخمی ویا دچارنقص عضو و صدمات گوناگون گشتند، من سخنم را پایان میدهم ودرودم را نثارخانواده وبستگان سربلند این آزدگان مینمایم٠
زنده باد نیروی پیشمرگ کومه له!
زنده باد سوسیالیسم!
زنده باد آزادی ، برابری ، حکومت کارگری!
اردشیر نصراله بیگی