کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

١٠٥ سال از ترور جنایتکارانە دو رهبر برجستە جنبش کارگری و کمونیستی جهان گذشت !

امروز ١٥ ژانویه ۲۰۲۴ صدو پنج سال از قتل وحشیانە روزالوکزامبورگ (روزا سرخ) کمونیستی پرآوازه ، مبارزی پرشور، انترناسیونالی نستوە، شخصیتی برجسته در جنبش کارگری و کمونیستی آلمان، لهستان و جهان به همراه کارل لیبکنشت، رفیق و هم رزم فداکارش، از رهبران اصلی انقلاب آلمان کە در جریان سرکوب نیروهای انقلابی کمونیست و شوراهای برلین کە توسط نیروهای گارد حکومتی در ۲۴ دی ۱۲۹۷ (۱۵ ژانویهٔ ۱۹۱۹ میلادی) در شهر برلین آلمان به قتل رسیدند ، گذشت. روزا لوکزامبورگ متولد ١٨٧٠ از کشور لهستان بود. ایشان از برجستەترین چهرەهای کمونیست بنیانگذار حزب سوسیال دمکراسی لهستان، لیتوانی ، و بعد از خیانت سوسیال دمکراتهای آلمان بە آرمان این حزب بزرگ سوسیال دمکراسی اروپا، از بنیانگذاران “اتحادیە اسپارتاکیست” بود  کە در ١٩١٨ بە “حزب کمونیست المان” تغییر نام داد.

در جنایت ترور روزا و کارل لیبکنشت و برخی دیگر از رهبران کمونیست و رهبران شوراها در برلین ، بە جز مزدوران سرمایە، کە بعد از پایان جنگ جهانی اول و شکست آلمان بە همراە متحدینش در آن جنگ ، وحشت از انقلاب کارگران و محرومان در آلمان و ترس از پیروزی انقلاب کارگری در “اتحاد جماهیر شوروی” ،و چشم انتظار پیروزی کارگران در آلمان بعنوان پیشرفتەترین و صنعتی ترین کشور اروپای آنزمان ، کە در افق و چشم انداز رهبران اصلی انقلاب کارگری ١٩١٧ روسیە و در انتظارش بودند، سوسیال دمکراسی آلمان نیز بعنوان بزرگترین و مهمترین حزب سوسیال دمکرات اروپا و بویژە رهبران آن بعد از رای دان بە بودجە جنگی سرمایەداران و دولت آنان در ١٩١٤عملآ در جبهە راست جنگ طلب جامعە و در تقابل انقلاب آلمان قرار گرفتە بودند ، در ترور و حذف فیزیکی ” روزا و کارل لیبکنشت” دست داشتند وجاسوسی آنان از این دو شخصیت برجستە و مخالف سیاستهای سوسیال دمکراسی ، بعنوان لکە ننگینی برای همیشە بر پیشانی آنان خواهد ماند.

امروز جنبش کارگری و کمونیستی جهانی، در شرایطی یاد “روزا سرخ و کارل لیبکنشت” همرزمش را گرامی و پاس می دارد ، کە این جنبش از هر زمان دیگری بیشتر بە ایدەها و نظرات ، همراه با  پراتیک و فداکاری آنان ، بە ابزار سازمان انقلابی و تودەای کارگران ، و بە قول “روزا” جهت “تغیر بربریت سرمایە داران ، بە سوسیالیسم کارگران” ، کە نمونە برجستە آنرا در کشتار روزانە مردم بی دفاع فلسطین توسط دولت نژادپرست اسرائیل نظارەگریم، نیاز دارد .

یاد روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت برای همیشە در سینە تاریخ و در نبرد قدم بە قدم محرومان برای آزادی ، رهایی و سوسیالیسیم خواهد ماند .

١٥ ژانویە ٢٠٢٤