کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وقوع آتش‌سوزی گسترده در بیمارستان قائم رشت

وقوع آتش‌سوزی گسترده در بیمارستان قائم رشت1

بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های داخلی در اولین ساعات بامداد روز سه‌شنبه 29 خرداد بیمارستان 250 تختخوابه قائم رشت دچار آتش‌سوزی شد و در پی آن دست‌کم 9 نفر کشتە شدند.

‌رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در گفت‌وگو با رسانه‌ها کشتە‌شدن 9 نفر را در جریان این آتش‌سوزی تأیید و در عین حال تاکید کرد کە مصدوم یا فوتی ناشی از حریق تا لحظه تنظیم این خبر وجود نداشت.گفتە می‌شود کە آتش‌سوزی ابتدا از طبقه زیرین بیمارستان شروع شدە و سپس بە طبقات دیگر رسیدە است و علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است.شایان ذکر است که از مجموع 142 بیماری کە در این بیمارستان بستری بودەاند،دستکم 110 بیمار بە بیمارستان‌های دیگر رشت انتقال یافتەاند.