کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت و شرایط نابسامان کشاورزان در ایران

در کنار افزایش نرخ هزینه های تولید محصولات کشاوزری و بحران اقتصادی در ایران،محصول توت‌فرنگی کاران کردستان زیر قیمت بە فروش می‌رسد.

بر اساس گزارشات منتشرشده،توت فرنگی کاران استان کردستان امسال مجبور شدەاند کە محصولات خود را بە قیمت خیلی کم بە بازار عرضە کنند و بسیاری ضررمند شدەاند.به گفته کشاورزان، هر کیلو توت‌فرنگی به قیمت 13 هزار تومان از تولیدکننده خریداری و در بازار، با قیمت هفتاد تا هشتاد هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود.