کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت وخیم زندانیان در زندان اسدآباد اصفهان

بر پایه گزارش منتشر شده، زندان اسدآباد اصفهان، به محلی برای بیگاری کشیدن از زندانیان تبدیل شده است.

آمار زندانیان  در این زندان بین 300 تا 500 زندانی می باشد و برای این تعداد زندانی تعداد 8 حمام و5 سرویس بهداشتی وجود دارد. به این ترتیب برای هر ۶۰ نفر یک حمام و برای هر ۱۰۰ نفر یک سرویس بهداشتی موجود است به گفته منابع مطلع، در زندان اسدآباد اصفهان، با زندانیان مانند برده رفتار می کنند و از آنها بیگاری می کشند. زندانیان را از ساعت ۵ و نیم صبح برای کار در معدن سنگ، کوره های آجرپزی و کارهای سخت می‌برند. در صورتی که کسی ۱ ساعت غیبت کند و یا دیرتر برسد، او را به شدیدترین شکل مجازات کرده و از اولیه ترین حقوقش محروم می کنند.