کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت مشارکت زنان در بازار کار ایران

طبق آمارگیری نیروی کار ایران، جمعیت زنان شاغل در کل کشور تنها چهار میلیون نفر است، اما جمعیت مردان شاغل به مرز ۲۱ میلیون نفر نزدیک شده است.

به عبارتی، سهم مشارکت زنان در بازار کار ایران فقط حدود ۱۶ درصد و مشارکت اقتصادی مردان ۸۴ درصد است. گفتنی است، نرخ بیکاری زنان نیز در مقایسه با مردان بیش از دو برابر برآورد شده است. همچنین بیش از ۷۰ درصد زنانی که با بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تحصیلات دانشگاهی دارند. اختلاف «معنادار» بین مشارکت زنان و مردان در فعالیت‌های اقتصادی که از جمله با نابرابری‌های جنسیتی گره خورده است، عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورها به‌شمار می‌رود.