کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

وضعیت جسمانی وخیم امیرحسین محمدی فرد

 

به گزارش منتشره، امیر حسین محمدی فرد که از تاریخ ۱۳ تیر ماه تاکنون در اعتراض به ادامه “بازداشت موقت غیرقانونی” خود، همسر و دوستانش دست به اعتصاب غذا زده است در وضعیت جسمی ناگواری به سر می برد.

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده کارگران نیشکر هفت‌تپه روز یک‌شنبه ۲۰ مرداد در دادگاه رژیم در تهران برگزار شد. قرار بود در این جلسه به اتهامات امیرحسین محمدی ‌فرد و ساناز الله‌یاری رسیدگی شود اما در طول جلسه، قاضی پرونده کمترین اجازه و فرصت دفاع را به امیرحسین محمدی ‌فرد نداد و همچنین به علت کمبود وقت رسیدگی به پرونده ساناز الله‌یاری نیز به هفته‌ آینده موکول شد. در این جلسه، دادگاه با تبدیل قرار بازداشت این متهمان به قرار وثیقه مخالفت کرد. پس از برگزار شدن این دادگاه خبر تبدیل اعتصاب غذای تر امیرحسین محمدی ‌فرد به اعتصاب غذای خشک منتشر شد. گفتنی است علیرغم ادامه اعتصاب غذای امیرحسین محمدی‌ فرد و وضعیت ناگوار نامبرده قاضی تاکنون با آزادی او و بقیه بازداشت شدگان تا زمان صدور رای نهایی دادگاه موافقت نکرده است.