کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وخیم تر شدن وضعیت حقوق‌ بشر در ایران

وخیم تر شدن وضعیت حقوق‌ بشر در ایران2

روز دوشنبه 28 اسفندماه،در پنجاه‌ و پنجمین نشست شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد در ژنو،گزارشگر ویژە حقوق‌ بشر سازمان ملل در امور ایران،گزارش خود را ارائە داد و از “پاسخگو نبودن” جمهوری اسلامی دربارە نقض حقوق‌ بشر ابراز تاسف کرد.

در این نشست بە جز نمایندگان کشورهای مختلف،دەها سازمان و کنشگر حقوق‌ بشری ایرانی و بین‌المللی و همچنین شماری از آسیب‌دیدگان خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” حضور داشتند.در همین حال حضور نهادهای “مردم‌نهاد” کە از ایران بە این نشست آمدەاند و گفتە می‌شود بە جمهوری اسلامی وابستە هستند،بسیار چشمگیر است.جاوید رحمان گزارشگر ویژە حقوق‌ بشر سازمان ملل در امور ایران در بخشی از سخنرانی خود گفت کە مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی در مورد موارد نقض حقوق‌ بشر یکی از ویژگی‌های مهم،غم‌انگیز و تکرارشوندە جمهوری اسلامی است.او که برای ششمین سال پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بوده،در این نشست گفت که ماموریت او برجسته کردن و گزارش‌دهی موارد نقض جدی حقوق بشر و تخلفات انجام شده توسط مقام‌های حکومتی بوده است.گفته میشود که جلسه گفت‌وگوی تعاملی سالانه گزارشگر حقوق بشر در ایران روز دوشنبه در پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.