کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وخامت وضعیت جسمانی ساناز اللهیاری

وخامت وضعیت جسمانی ساناز اللهیاری 2

وخامت وضعیت جسمانی ساناز اللهیاری 2

“ساناز اللهیاری” که به همراه “امیرحسین محمدی فر” از روز 13 تیر دست به اعتصاب غذا زده است در وضعیت جسمی وخیمی به سر می برد.

“ساناز اللهیاری و امیرحسین محمدی فر”  از اعضاء هیئت تحریریه نشریه گام در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده شان بیش از 15 روز است که در اعتصاب غذا به سر می برند. به گفته خانواده ساناز الهیاری، نامبرده به دلیل وخامات وضعیت جسمانیش به بهداری  زندان اوین منتقل می شود، پزشک حاضر اعلام کرده است که علایم حیاتی ساناز دارد کاملا زایل می شود. هم بندی های ساناز نیز گزارش داده اند حال وی نامساعد است و هر لحظه امکان بیهوشی و یا اتفاقات ناگوارتر میرود.